Jelmer Timmer Hulpverlening op Maat

Kwaliteit door maatwerk

PRIVACYVERKLARING

Privacy Statement Jelmer Timmer Hulpverlening Op Maat

Jelmer Timmer Hulpverlening Op Maat, gevestigd te Hoogeveen aan De Aak 104 streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Jelmer Timmer Hulpverlening Op Maat verwerkt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij bij de inschrijving van een cliënt:

- NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens

- Geboortedatum

- Geslacht

- BSN-nummer

- zorgvraag, indicatie, duur en kosten zorg

- verzekeringspakket en polisnummer

De volgende persoonsgegevens verwerken wij van klanten, leveranciers en overige relaties:

- Naam, contactgegevens en functie.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Jelmer Timmer Hulpverlening Op Maat verwerkt uw persoonsgegevens op een van de wettelijke grondslagen.

Persoonsgegevens van cliënten in de zorgsector, klanten, leveranciers en overige relaties worden tevens verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Doel verwerking persoonsgegevens

Jelmer Timmer Hulpverlening Op Maat is een ambulante zorgverlener op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in brede zin. Hieronder valt tevens dienstverlening als jobcoach binnen (productie)bedrijven.

Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen u gerichte en persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig.

Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt voor het kunnen aanbieden van de zorg, het onderhouden van contact met cliënt en het kunnen declareren van de facturen .

Persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten, leveranciers en overige relaties worden verwerkt voor het onderhouden van contacten en het sluiten van overeenkomsten.

Persoonsgegevens niet rechtstreeks verkregen van betrokkene

Indien persoonsgegevens worden verwerkt die wij niet rechtstreeks van u hebben ontvangen, maar via andere bronnen, dan wordt u binnen een maand geïnformeerd over welke soort persoonsgegevens het gaat en wat de bron is van de persoonsgegevens.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen aan wie Jelmer Timmer Hulpverlening Op Maat diensten verleent, partijen die aan Jelmer Timmer Hulpverlening Op Maat diensten verlenen, verzekeraars of andere zakelijke relaties en overheidsinstanties, indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. De verstrekking van de persoonsgegevens is altijd in overeenstemming met het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Doorgifte vindt enkel plaats aan landen met een passend beschermingsniveau.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern beleid om ervoor te zorgen dat onze diensten zodanig worden ingericht en er een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Jelmer Timmer Hulpverlening Op Maat maakt gebruik van 2 factor authenticatie.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens Jelmer Timmer Hulpverlening Op Maat diensten verlenen, is Jelmer Timmer Hulpverlening Op Maat met hen een verwerkersovereenkomst overeengekomen. Met de verwerkers is eveneens optimale beveiliging overeengekomen.

Bewaartermijnen

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. En worden medische gegevens van cliënten 15 jaar bewaard.

Persoonsgegevens worden op een eerder moment verwijderd indien Jelmer Timmer Hulpverlening Op Maat het bericht van u ontvangt om uw persoonsgegevens te verwijderen.


Uw privacyrechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen en/of over te laten dragen.

Indien u gebruik wilt maken van een recht of u heeft hierover vragen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@jelmertimmer-hulpverleningopmaat.nl of per post aan: Jelmer Timmer Hulpverlening Op Maat, De Aak 104 7908 EK Hoogeveen.

Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jelmer Timmer Hulpverlening Op Maat, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze versie is opgesteld in mei 2018.